ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) Щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства « Здолбунівсільгосприббуд» за 2012 рік м. Рівне 9 квітня 2013 року Адресат Даний аудиторський висновок складений для вищого управлінського персоналу Приватного акціонерного товариства « Здолбунівсільгосприббуд», для акціонерів, для подачі до Національноїї комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі регулярної інформації емітента. Основні відомості про емітента 1 Повне найменування Приватне акціонерне товариство « Здолбунівсільгосприббуд» 2 Код ЄДРПОУ 05527640 3 Місцезнаходження Рівненська обл., м. Здолбунів, вул..Мартинівка, 14 а. 4 Дата державної реєстрації 5 Основні види діяльності - 68.20 – Надавання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. 6 Статутний капітал 432737,00 грн. Приватне акціонерне товариство «Здолбунівське сільськогосподарське рибоводно-будівельне підприємство «Здолбунівсільгосприббуд»» створено відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області наказом №683 від 14 жовтня 1999 року шляхом перетворення Здолбунівського державного сільськогосподарського рибоводно-будівельного підприємства «Здолбунівсільгосприббуд» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України від 10 липня 1996 року №290/96-ВР «Про особливості приватизації майна підприємств і організацій рибної галузі, затвердженого наказом Фонду державного майна України та Міністерства рибного господарства України від 11 жовтня 1996 року №1218/174 (в редакції наказу Фонду державного майна України та Державного комітету рибного господарства України від 18 серпня 1998 року №16312/114). Підприємство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, в банківських установах відкрито рахунки, має печатки, штампи. Підприємство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями підприємства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю підприємства, у межах вартості акцій, що їм належать. Перелік фінансових звітів які пройшли аудиторську перевірку ЗВІТ Періоди (дати), включені до звіту Баланс На початок року станом на 01.01.2012 року та на кінець року станом на 31.12.2012 року Звіт про фінансові результати За поточний фінансовий 2012 рік наростаючим підсумком та зіставний період за рік до дати звітності тобто 31.12.2012 р. безпосередньо попереднього фінансового 2011 року Масштабом аудиту передбачалося отримання необхідної для формування незалежного професійного судження незалежного аудитора достатньої кількості свідчень про наявність і , одночасно, про відсутність суттєвих відхилень між даними звітності підприємства і вимогами чинного законодавства по її складанню та розкриттю. Аудитор провів аудиторську перевірку фінансових звітів Приватного акціонерного товариства « Здолбунівсільгосприббуд» станом на 31 грудня 2012 року. Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам. Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі результатів аудиторської перевірки. Відповідно до умов договору податковий облік не був об’єктом аудиту. Аудитором проведена аудиторська перевірка згідно з вимогами до Законів України «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про акціонерні товариства», «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту «Надання впевненості та етики» Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також зобов’язують планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального надання фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятими в Україні. При перевірці вибірково перевірялися аналітичні та синтетичні регістри бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємства за 2012 рік. Висновок Приватне підприємство аудиторська фірма «Консул-Аудит» (надалі – Аудитор), код ЄДРПОУ №31059761,рішенням Аудиторської палати України від 18.05.2001р № 101 включено в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2605 (свідоцтво продовжено до 26.05.2016р. Рішенням Аудиторської палати України від 26 травня 2011 р. № 231/3),згідно з договором №11.03 від 11 березня 2013 року, провела аудиторську перевірку фінансових звітів за 2012 рік Приватного акціонерного товариства «Здолбунівсільгосприббуд» на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства. Аудитор не спостерігав за проведенням інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності, оскільки ця дата передувала призначенню аудитором Приватного акціонерного товариства « Здолбунівсільгосприббуд» . Через характер облікових записів товариства аудитор не має змоги підтвердити кількості матеріальних активів за допомогою інших аудиторських процедур. Аудитору не вдалося отримати зовнішнє підтвердження факту наявності у підприємства чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, яка відображена в балансі в розмірі 101,2 тис.грн., іншої поточної дебіторської заборгованості в розмірі 32,2 тис.грн., кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 25,6 тис.грн., а також інших поточних зобов’язань в розмірі 377,4 тис.грн. Створення резерву сумнівних боргів підприємство не проводило. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для формування умовно-позитивного висновку. На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, які могли б бути потрібними для підтвердження кількості необоротних активів, запасів, чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, іншої поточної дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, інших поточних зобов’язань, представлені до перевірки фінансові звіти Приватного акціонерного товариства «Здолбунівсільгосприббуд» за 2012 рік представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31 грудня 2012 року, у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Розкриття інформації за видами активів Підприємством видано наказ «Про облікову політику на 2012 рік» № 10 від 31.12.2011 року, але передбачені наказом принципи не в достатній мірі відповідають вимогам діючих П(С)БО. Бухгалтерський облік, в основному відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.1999р. за №291, але є певні порушення , які мають обмежений вплив на фінансову звітність. В даний час підприємство займається підготовкою для переводу на облік бухгалтерської бази згідно з Міжнародними стандартами. Фінансова звітність на підприємстві за 2012 рік була складена на підставі та у відповідності до вимог: - Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000р. №30 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000р. за №161/4382. Аудит необоротних активів На підприємстві об’єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість об’єкта основних засобів складається з таких витрат: суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків); реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів; суми ввізного мита, суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству); витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів, витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів; інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою. Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів. По даних бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2012 року становить 1 036,5 тис.грн. Для обліку зносу основних засобів ведеться рахунок №131, об’єктом зносу є вартість основних засобів (окрім вартості землі і незавершених інвестицій). Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Станом на 31.12.2012 р. нарахований знос становить 327,9 тис.грн., залишкова вартість основних засобів 708,6 тис.грн. Облік основних фондів, їх визнання та оцінка проводиться підприємством в основному з дотриманням вимог ПСБО 7 «Основні засоби», проте є певні порушення. Об’єкти основних засобів на дату балансу до рівня справедливої вартості підприємством не переоцінювалися. Аудитор висловлює невпевненість у достовірній оцінці основних засобів , оскільки підтвердити їх залишкову вартість можливо лише за наявності експертних висновків. Інвентаризація основних засобів за звітний період у відповідності до вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 року №69 підприємством проводилася. Аудитор не може підтвердити справедливу вартість необоротних активів. Аудит оборотних активів Оцінку вибуття запасів підприємство здійснює за методом перших за часом надходження (ФІФО) у відповідності до наказу Про облікову політику. Методика протягом 2012 року не змінювалась. Накопичення інформації про запаси та відображення операцій по них проводиться згідно з П(С)БО 9 «Запаси», а саме: вартість запасів складається з ціни покупки, транспортно-заготівельних витрат та інших витрат які пов’язані з їх придбанням. Інвентаризація запасів проводилась перед складанням фінансової звітності, під час якої порушень не виявлено. Аудитор участі в інвентаризації, у тому числі в якості спостерігача, не приймав. Запаси станом на 31.12.2012 рік становлять 1,8 тис.грн.. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості в основному відповідає критеріям П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Станом на 31.12.2012 р. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги склала – 101,2 тис.грн., дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 0,2 тис.грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 32,2 тис.грн.. Резерв сумнівних боргів підприємством на протязі року не створювався. Для обліку наявності та руху грошових коштів, згідно Плану рахунків на підприємстві ведуться активні рахунки № 301 «Каса в національній валюті», №311 «Поточні рахунки в національній валюті». Станом на 31.12.2011 р. по даних обліку підприємства грошових коштів в національній валюті рахується 6,0 тис.грн. Інформація про необоротні та оборотні активи підприємства розкривається у балансі (форма №1-М) та відповідає даним головної книги та даним аналітичного обліку. Розкриття інформації про зобов’язання Зобов’язання на підприємстві визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Станом на 31.12.2012 р. сума кредиторської заборгованості: - Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги – 25,6 тис.грн.; - «Поточні зобов’язання за розрахунками»: - З бюджетом – 4,0 тис.грн.; - З оплати праці – 2,3 тис.грн.; - Інші поточні зобов’язання –377,4 тис.грн. На підприємстві не формувалися забезпечення наступних витрат і платежів. Визнання, облік та оцінка зобов’язань проводиться у відповідності до П(С)БО 11 «Зобов’язання», який затверджений наказом Міністерством фінансів України від 31.01.2000р. №20, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2000р. №85/4306. Інформація про розмір зобов’язань підприємства розкривається у балансі (форма №1-М) та відповідає даним головної книги та даним аналітичного обліку. Розкриття інформації про власний капітал Відповідно до Плану рахунків облік власного капіталу підприємства ведеться на рахунку №40 «Статутний капітал». Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про стан і рух коштів власного капіталу. На кінець року статутний капітал Приватного акціонерного товариства « Здолбунівсільгосприббуд» становить 432737 (Чотириста тридцять дві тисячі сімсот тридцять сім) грн. 00 коп. На протязі року змін в статутному капіталі не було. Заборгованості по внесках до статутного капіталу у підприємства немає. Власний капітал збільшений на суму отриманого прибутку в розмірі 57,0 тис.грн. Станом на 31.12.2012 р. сума додаткового капіталу становить 432,7 тис.грн. Інформація про статутний капітал наводиться у Балансі (форма №1-М) та відповідає даним оборотно-сальдової відомості та даним аналітичного обліку. Інформація про сплату товариством статутного капіталу Розмір статутного капіталу товариства визначений в статуті в розмірі 432737 грн. (Чотириста тридцять дві тисячі сімсот тридцять сім ) грн. 00 коп. Статутний капітал сплачений повністю, у терміни встановлені законодавством. Забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Здолбунівське сільськогосподарське рибоводно-будівельне підприємство «Здолбунівсільгосприббуд»» складається із 1730948 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 грн. 25 коп. на загальну вартість 432737 грн. (Чотириста тридцять дві тисячі сімсот тридцять сім ) грн. 00 коп. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг на підприємстві ведуться рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності». Доходи відображаються в бухгалтерському обліку та включаються до Звіту про фінансові результати форми №2 згідно з принципом нарахування в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню. Склад доходів на підприємстві визначається згідно з П(С)БО 15 «Доходи»по видам діяльності. Відповідно до звіту «Про фінансові результати за 2012 рік» інший операційний дохід – 80,0 тис.грн. Облік витрат виробництва та обігу на підприємстві відповідає вимогам П(С)БО 16 «Витрати». Інші операційні витрати становлять 23,0 тис.грн. За 2012 рік фінансово-господарська діяльність товариства є прибутковою. Розмір прибутку складає 57,0 тис.грн. Інша допоміжна інформація, щодо якої в окремих параграфах висловлює думку 1. Згідно з «Методичним рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» затверджених Рішенням ДКЦПФР №485 від 17.11.2004 року: Чисті активи підприємства становлять: 850,0 тис.грн. – 409,3 тис.грн.=440,7 тис.грн. Вартість чистих активів акціонерного товариства більша за розмір статутного капіталу, отже підприємство не попадає під дію положення статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України ( 435-15 ), зокрема, п. 3: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації". 2. В процесі здійснення аудиторських процедур щодо підтвердження фінансової звітності аудитором була розглянута інша інформація, що розкривається емітентом та подається до НКЦПФР з метою ідентифікації суттєвих невідповідностей з фінансовою звітністю, перевіреною аудитором (п. 6 МСА). В процесі аудиту не було виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, яка розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю 3. В процесі аудиту фінансової звітності аудиторами було досліджено питання щодо виконання значних правочинів (10% та більше вартості активів) з метою встановлення їх відповідності вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». Ми підтверджуємо, що вищезгадані правочини в Приватному акціонерному товаристві « Здолбунівсільгосприббуд»" на протязі 2012 р. не мали місце. 4. В процесі аудиту фінансової звітності акціонерного товариства нами було оцінено стан корпоративного управління Приватного акціонерного товариства « Здолбунівсільгосприббуд». В результаті виявлено наступне: - не існує служби внутрішнього аудиту, проте, її функції виконує ревізійна комісія; - корпоративний секретар – Петрук Віталій Борисович; - в наявності є Положення про загальні збори акціонерів, про виконавчий орган (дирекцію), про ревізійну комісію. На нашу думку, стан корпоративного управління характеризується як задовільний. 5. В процесі проведення аудиту фінансової звітності, виконувались процедури з метою ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (п.10 МСА 240). Ці процедури включали: обговорення аудиторською групою завдання, надання запитів управлінському персоналу, отримання розуміння нагляду, який здійснюють ті, кого наділено найвищими повноваженнями, розгляд іншої інформації, перевірку, спостереження, повторне обчислення та аналітичні процедури. На нашу думку, нами не було ідентифіковано чинники ризику, які пов’язані з мотивом або тиском, можливостями, ставленням або логічним обґрунтуванням, що могли б призвести до суттєвого викривлення фінансової звітності. Основні відомості про аудитора 1 Повне найменування Приватне підприємство аудиторська фірма «Консул-Аудит» 2 Код ЄДРПОУ 31059761 3 Місцезнаходження 33024,Україна, м.Рівне,вул..Кавказька,9а 4 Дата державної реєстрації 20.07.2000р.Виконавчим комітетом Рівненської міської Ради № 16081200000000546 5 Основні види діяльності - 69.20 – Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. 6 Сертифікат аудитора Серія А№ 004253 від 15.06.2000р. 7 Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм Рішенням Аудиторської палати України від 18.05.2001р № 101 включено в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2605 (свідоцтво продовжено до 26.05.2016р. Рішенням Аудиторської палати України від 26 травня 2011 р. № 231/3) 8 Дата і номер договору №11.03 від 11 березня 2013 року. 9 Перевірка розпочата 11 березня 2013 року 10 Перевірка закінчена 9 квітня 2013 року Директор,аудитор ПП АФ «Консул-Аудит» Л. М. Чижевська (сертифікат серії А 004253) Дата аудиторського висновку: 9 квітня 2013 року.