ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 

Річний звіт за 2012 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
е) інформація про рейтингове агентство  
є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці  
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери  
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу  
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності  
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки
В перелiку iнформацiї вiдсутнi данi акцiонерного товариства про: ґ) iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - оскільки товариство не здійснює діяльність, яка підлягає ліцензуванню; д) вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - оскільки товариство не входить до жодних з об'єднань; е) iнформацiя про рейтингове агентство - так як в статутному капiталi державна частка вiдсутня, ПрАТ не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольне становище; є) iнформацiя про органи управлiння емiтента - дана iнформацiя не заповнюється акцiонерними товариствами; 2. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) - оскільки дана інформація не заповнюється приватними акціонерними товариствами. 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці - оскільки дана інформація не заповнюється приватними акціонерними товариствами. 7. Iнформацiя про дивiденди - оскільки дана інформація не заповнюється приватними акціонерними товариствами. 8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент - оскільки дана інформація не заповнюється приватними акціонерними товариствами. 9. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: б) iнформацiя про облiгацiї емiтента - товариство емiсiй таких цiнних паперiв не здiйснювало; в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - товариство емiсiй таких цiнних паперiв не здiйснювало; г) інформація про похідні цінні папери - товариство емiсiй таких цiнних паперiв не здiйснювало; ґ) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - викуп цiнних паперiв власних емiсiй товариство не здiйснювало; д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів - оскільки в 2010 році Товариство змінило форму існування цінних паперів з документарної на бездокументарну. 10. Опис бізнесу - оскільки дана інформація не заповнюється приватними акціонерними товариствами. 11. г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції - оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності і дохід (виручка) від реаалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн. 12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - оскільки такi цiннi папери не випускались. 15 - 24. Вiдомостi щодо пунктiв 15-24 у зв'язку з тим що цi додатки не заповнюються акцiонерними товариствами. 28. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (у разi наявностi) - оскільки товариство складає звiтнiсть за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) - Цiльових облiгацiй товариство не випускало.