ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Петрук Віталій Борисович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 372920, 18.03.1998, Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області
6.1.4. Рік народження** 1981
6.1.5. Освіта** Вища юридична, Нацiональна юридична академiя iм.Я.Мудрого
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд", юрисконсульт
6.1.8. Опис Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.Акцiями товариства не володiє. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента визначенi Статутом товариства. Займає посаду юриста ПрАТ "Реноме", мiсцезнаходження:м.Рiвне, вул.Костромська, 25. Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня.


6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ходаковська Зоя Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 403962, 26.03.1998, Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1958
6.1.5. Освіта** вища економічна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Реноме", член Наглядової ради
6.1.8. Опис Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента визначенi Статутом. Займає посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Реноме", мiсцезнаходження:м.Рiвне, вул.Костромська, 25. Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня. На загальних зборах акціонерів 23 квітня 2012 року Наглядову раду було переобрано в тому самому складі на наступний термін.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондар Юрій Пилипович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 338771, 17.02.1998, Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1946
6.1.5. Освіта** вища технічна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Рiвнерибгосп", рибовод
6.1.8. Опис Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента визначенi Статутом товариства. На інших підприємствах не працює. Пенсіонер. Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня. На загальних зборах акціонерів 23 квітня 2012 року Наглядову раду було переобрано в тому самому складі на наступний термін.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство "РЕНОМЕ"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 13975944, д/н
6.1.4. Рік народження**  
6.1.5. Освіта** д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
6.1.8. Опис Повноваження здiйснюються представниками юридичної особи, якi дiють згiдно статутних документiв або по дорученнях. Винагорода в грошовій та в натуральній формах не виплачувалась. На загальних зборах акціонерів 23 квітня 2012 року Наглядову раду було переобрано в тому самому складі на наступний термін.


6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Богонiс Олександр Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 510658, 17.12.1998, Сарненським РВ УМВС України в Рiвненськiй області
6.1.4. Рік народження** 1976
6.1.5. Освіта** вища юридична
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Реноме", юрист
6.1.8. Опис Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента визначенi Статутом товариства. Займає посаду юриста ПрАТ "Реноме", мiсцезнаходження:м.Рiвне, вул.Костромська, 25. Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.


6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хвостова С.А.
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження**  
6.1.5. Освіта** д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Інформацією щодо дати народження, освіти, попередньої посади та щодо посад на інших підприємствах Товариство не володіє.


6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Матвійчук Петро Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 272517, 07.08.1997, д/н
6.1.4. Рік народження**  
6.1.5. Освіта** д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інформацією щодо дати народження, освіти, попередньої посади та щодо посад на інших підприємствах Товариство не володіє.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДиректорПетрук Віталій БорисовичСР, 372920, 18.03.1998, Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області01.01.1900000000
Голова Наглядової радиХодаковська Зоя ВолодимирiвнаСР, 403962, 26.03.1998, Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй областi17.10.200332007018.49102342320070000
Член Наглядової радиБондар Юрій ПилиповичСР, 338771, 17.02.1998, Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй областi17.10.2003440.0025419644000
Член Наглядової радиПриватне акціонерне товариство "РЕНОМЕ"д/н, 13975944, д/н17.10.2003173090.9999722717309000
Голова Ревізійної комісіїБогонiс Олександр МихайловичСР, 510658, 17.12.1998, Сарненським РВ УМВС України в Рiвненськiй області17.10.200395230855.0165574952308000
Усього 1289731 74.51009505 1289731 0 0 0