ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 681.6 1104.7 0 0 681.6 1104.7
будівлі та споруди 459.7 881.7 0 0 459.7 881.7
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 221.9 223 0 0 221.9 223
2. Невиробничого призначення: 27 2.8 0 0 2.8 27
будівлі та споруди 24.3 0 0 0 24.3 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 2.7 2.8 0 0 2.7 2.8
Усього 708.6 1107.5 0 0 708.6 1107.5
Опис Термiн та умови користування основними засобами до повного зносу. Первiсна вартiсть ОЗ на кінець 2013 року становить 1705.2 тис.грн.. Ступiнь зносу 35.2%, сума нарахованого зносу 597.7 тис. грн. Збільшення залишкової вартості основних засобів пов'язано, в основному, з проведеною в 2013 році дооцінкою. Обмежень у використаннi майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 789.8 440.7
Статутний капітал (тис.грн.) 432.7 432.7
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 432.7 432.7
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 357.1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 357.1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 8 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.