ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 

Річний звіт за 2013 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки
В перелiку iнформацiї вiдсутнi данi акцiонерного товариства про: 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - оскільки товариство не здійснює діяльність, яка підлягає ліцензуванню; 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - оскільки товариство не є учасником будь-яких юридичних осіб; 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. – оскільки така посада відсутня в акціонерному товаристві. 5. Інформацiя про рейтингове агентство - так як в статутному капiталi державна частка вiдсутня, ПрАТ не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає монопольне становище і тому договір з рейтинговим агентством не укладався; 6. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) - оскільки дана інформація не заповнюється приватними акціонерними товариствами. 10. Iнформацiя про дивіденди - оскільки дана інформація не заповнюється приватними акціонерними товариствами. 11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент - оскільки дана інформація не заповнюється приватними акціонерними товариствами. 12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: б) iнформацiя про облiгацiї емiтента; в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом та г) інформація про похідні цінні папери - товариство емiсiй таких цiнних паперiв не здiйснювало; ґ) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - викуп цiнних паперiв власних емiсiй товариство не здiйснювало.13. Опис бізнесу - оскільки дана інформація не заповнюється приватними акціонерними товариствами. 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 4) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та 5) Інформація про собівартість реалізованої продукції - оскільки дані таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн; 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів та 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій - товариство випуск таких цiнних паперiв не здiйснювало. 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття та 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття - товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів. 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів; 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів. 23. Основні відомості про ФОН; 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН; 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН; 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН; 27. Правила ФОН - товариство не здійснювало випуск сертифікатів ФОН. 29. Текст аудиторського висновку (звіту) - оскільки дана інформація не заповнюється приватними акціонерними товариствами. 31. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (у разi наявностi) - оскільки товариство складає звiтнiсть за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емісії цiльових облiгацiй підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - Цiльових облiгацiй товариство не випускало. Посада головного бухгалтера в Товаристві відсутня.