ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Петрук Віталій Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 372920, 18.03.1998, Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області
4) рік народження** 1981
5) освіта** Вища юридична, Нацiональна юридична академiя iм.Я.Мудрого
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд", юрисконсульт
8) дата обрання та термін, на який обрано 28.03.2006, безстроково (Статутом термін повноважень директора не визначено)
9) опис Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi.Акцiями товариства не володiє. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента визначенi Статутом товариства. Займає посаду юриста ПрАТ "Реноме" (мiсцезнаходження:м.Рiвне, вул.Костромська, 25). Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня. Попередні посади за останні 5 років: директор ВАТ "Здолбунівсільгосприббуд" (ПрАТ "Здолбунівсільгосприббуд").


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ходаковська Зоя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 403962, 26.03.1998, Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй областi
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища економічна
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Реноме", член Наглядової ради
8) дата обрання та термін, на який обрано 23.04.2012, на 3 роки (згідно з вимогами чинного законодавства України).
9) опис Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента визначенi Статутом. Займає посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Реноме", мiсцезнаходження:м.Рiвне, вул.Костромська, 25. Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня. На загальних зборах акціонерів 23 квітня 2012 року Наглядову раду було переобрано в тому самому складі на наступний термін (3 роки - згідно з вимогами чинного законодавства України. Статутом термін повноважень Наглядової ради не визначено). Посади протягом останніх 5 років: Голова Наглядової ради ВАТ "Здолбунівсільгосприббуд" (ПрАТ "Здолбунівсільгосприббуд").


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондар Юрій Пилипович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 338771, 17.02.1998, Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй областi
4) рік народження** 1946
5) освіта** вища технічна
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Рiвнерибгосп", рибовод
8) дата обрання та термін, на який обрано 23.04.2012, на 3 роки (згідно з вимогами чинного законодавства України)
9) опис Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента визначенi Статутом товариства. На інших підприємствах не працює. Пенсіонер. Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня. На загальних зборах акціонерів 23 квітня 2012 року Наглядову раду було переобрано в тому самому складі на наступний термін (3 роки - згідно з вимогами чинного законодавства України. Статутом термін повноважень Наглядової ради не визначено). Посади протягом останніх 5 років: член Наглядової ради ВАТ "Здолбунівсільгосприббуд" (ПрАТ "Здолбунівсільгосприббуд").


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство "РЕНОМЕ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 13975944, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 23.04.2012, на 3 роки (згідно з вимогами чинного законодавства України)
9) опис Повноваження здiйснюються представниками юридичної особи, якi дiють згiдно статутних документiв або по дорученнях. Винагорода в грошовій та в натуральній формах не виплачувалась. На загальних зборах акціонерів 23 квітня 2012 року Наглядову раду було переобрано в тому самому складі на наступний термін (3 роки - згідно з вимогами чинного законодавства України. Статутом термін повноважень Наглядової ради не визначено).


1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Богонiс Олександр Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 510658, 17.12.1998, Сарненським РВ УМВС України в Рiвненськiй області
4) рік народження** 1976
5) освіта** вища юридична
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Реноме", юрист
8) дата обрання та термін, на який обрано 28.03.2006, безстроково (Статутом термін повноважень Ревізійної комісії не визначено)
9) опис Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента визначенi Статутом товариства. Займає посаду юриста ПрАТ "Реноме", мiсцезнаходження:м.Рiвне, вул.Костромська, 25. Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Попередні посади за останні 5 років: Голова Ревізійної комісії ВАТ "Здолбунівсільгосприббуд" (ПрАТ "Здолбунівсільгосприббуд").


1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хвостова С.А.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 28.03.2006, безстроково (Статутом термін повноважень Ревізійної комісії не визначено).
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоду наоприлюднення інформації щодо дати народження, освіти, попередньої посади та щодо посад на інших підприємствах, Хвостова С.А. не надала. Попередні посади за останні 5 років: член Ревізійної комісії ВАТ "Здолбунівсільгосприббуд" (ПрАТ "Здолбунівсільгосприббуд"). Акціями емітента не володіє.


1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Матвійчук Петро Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 272517, 07.08.1997, Здолбунівським РВ УМВС
4) рік народження**  
5) освіта** д/н
6) стаж керівної роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 28.03.2006, безстроково (Статутом термін повноважень Ревізійної комісії не визначено)
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоду на оприлюднення інформації щодо дати народження, освіти, попередньої посади та щодо посад на інших підприємствах Матвійчук П.О. не надав.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорПетрук Віталій БорисовичСР, 372920, 18.03.1998, Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області000000
Голова Наглядової радиХодаковська Зоя ВолодимирiвнаСР, 403962, 26.03.1998, Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй областi32007018.49102342320070000
Член Наглядової радиБондар Юрій ПилиповичСР, 338771, 17.02.1998, Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй областi440.0025419644000
Член Наглядової радиПриватне акціонерне товариство "РЕНОМЕ"д/н, 13975944, д/н173090.9999722717309000
Голова Ревізійної комісіїБогонiс Олександр МихайловичСР, 510658, 17.12.1998, Сарненським РВ УМВС України в Рiвненськiй області95230855.0165574952308000
Член Ревізійної комісіїХвостова С.А.д/н, д/н, д/н000000
Член Ревізійної комісіїМатвійчук Петро ОлександровичСР, 272517, 07.08.1997, Здолбунівським РВ УМВС1000.0058100000
Усього 1289831 74.51589505 1289831 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.