ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 17.04.2013
Кворум зборів** 73.51
Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії за 2012 рік. 2. Затвердження річного звіту товариства. 3. Розподіл та визначення напрямків використання отриманого в 2012 році прибутку (покриття збитків). 4. Попереднє схвалення значних правочинів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: пропозицій щодо скликання позачергових зборів акціонерів не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: Обрано головою зборів Петрука Віталія Борисовича, секретарем зборів Мельник Ольгу Миколаївну. По першому питанню порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії за 2012рік» вирішили затвердити звіти наглядової ради, директора та ревізійної комісії ПРАТ »ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД» за 2012 рік. Голосували: «за» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 1 272 378 голосами, що складають 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. По другому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту товариства» вирішили затвердити баланс ПРАТ «Здолбунівсільгосприббуд» на 31 грудня 2012 року та звіт про фінансові результати ПРАТ «Здолбунівсільгосприббуд» за 2012 рік. Голосували: «за» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 1 272 378 голосами, що складають 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. По третьому питанню порядку денного «Розподіл та визначення напрямків використання отриманого в 2012 році прибутку (покриття збитків)» вирішили весь отриманий товариством прибуток в сумі 57,0 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів, розвиток виробництва і придбання основних засобів. Голосували: «за» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 1 272 378 голосами, що складають 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. По четвертому питанню порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів» вирішили попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться ПрАТ "Здолбунівсільгосприббуд" в особі директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках і з дотриманням запропонованої на загальних зборах граничної вартості. Голосували: «за» – 2 акціонери, які в сукупності володіють 1 272 378 голосами, що складають 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори акціонерів відбулися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.