ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 

Річний звіт за 2013 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗДОЛБУНIВСЬКЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД" за ЄДРПОУ 05527640
Територія   за КОАТУУ 5622610100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 1    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса вул. Мартинівка, 14а, місто Здолбунів, Здолбунівський, Рiвненська область, 35705, Україна, (0362) 69-34-00
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2013

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 708.6 1107.5
первісна вартість 031 1036.5 1705.2
знос 032 (327.9) (597.7)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 708.6 1107.5
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1.8 1.8
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 101.2 0
первісна вартість 161 101.2 0
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 0.2 0.2
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 32.2 21.2
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 6 1.3
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 141.4 24.5
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 850 1132


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 432.7 432.7
Додатковий вкладений капітал 320 97.9 516.8
Резервний капітал 340 830.3 830.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -920.2 -990
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 440.7 789.8
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 25.6 23.1
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 4 2.9
зі страхування 570 0 0
з оплати праці 580 2.3 2.3
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 377.4 313.9
Усього за розділом IV 620 409.3 342.2
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 850 1132
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Петрук Віталій Борисович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

д/н