ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 

Річний звіт за 2013 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2013 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (0) (0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 0 0
Інші операційні доходи 040 99.5 80
Інші доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 99.5 80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (0) (0)
Інші операційні витрати 090 (149.2) (23)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 5 4
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (20.1) (0)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (169.3) (23)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -69.8 57
Податок на прибуток 140 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -69.8 57
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Петрук Віталій Борисович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

д/н