ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Петрук Віталій Борисович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗДОЛБУНIВСЬКЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 05527640
4. Місцезнаходження Україна, 35705, Рівненська область, Здолбунівський, місто Здолбунів, вул. Мартинівка, 14а
5. Міжміський код, телефон та факс (0362) 69-34-00, (0362) 69-34-09
6. Електронна поштова адреса zdolbunivsrb@emitent.net.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

д/н, Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://zdolb.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)