ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 

Річний звіт за 2014 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗДОЛБУНIВСЬКЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД" за ЄДРПОУ 05527640
Територія   за КОАТУУ 5622610100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб 1    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон вул. Мартинівка, 14а, місто Здолбунів, Здолбунівський, Рiвненська область, 35705, Україна, (0362) 69-34-00

1. Баланс
на 31.12.2014

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 1107.5 1107
первісна вартість 1011 1705.2 1705.2
знос 1012 (597.7) (598.2)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1107.5 1107
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 1.8 2
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.2 0.2
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 35.2 15.9
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 1.3 0.1
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 38.5 18.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1146 1125.2


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 432.7 432.7
Додатковий капітал 1410 516.8 516.8
Резервний капітал 1415 830.3 830.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -990 -1026
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 789.8 753.8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 21 23
розрахунками з бюджетом 1620 2.9 0.1
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0 0
розрахунками з оплати праці 1630 2.3 2.3
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 330 346
Усього за розділом III 1695 356.2 371.4
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 1146 1125.2

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Петрук Віталій Борисович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Посада відсутня