ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 

Річний звіт за 2014 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 99.5
Інші доходи 2240 1.2 0
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1.2 99.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (0) (0)
Інші операційні витрати 2180 (36.1) (149.2)
Інші витрати 2270 (1.1) (20.1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (37.2) (169.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 -36 -69.8
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 -36 -69.8

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Петрук Віталій Борисович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Посада відсутня