ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Петрук Вiталiй Борисович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

26.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗДОЛБУНIВСЬКЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 05527640
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 35705, Рівненська область, Здолбунiвський, мiсто Здолбунiв, вул. Мартинiвка, 14а
5. Міжміський код, телефон та факс (0362) 69-34-00, (0362) 69-34-09
6. Електронна поштова адреса zdolbunivsrb@emitent.net.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№79 (2333), Бюлетень"Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

25.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://zdolb.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

26.04.2016

(дата)