ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту директора, звiту ревiзiйної комiсiї. 2. Затвердження рiчного звiту товариства. 3. Визначення напрямкiв використання прибутку товариства (покриття збиткiв). 4. Переобрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 5. Попереднє схвалення значних правочинiв . Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: пропозицiй щодо скликання позачергових зборiв акцiонерiв не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: Обрано головою зборiв Петрука Вiталiя Борисовича, секретарем зборiв Богоноса Олександра Михайловича. По першому питанню порядку денного "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту директора, звiту ревiзiйної комiсiї за 2014рiк" вирiшили затвердити звiти наглядової ради, директора та ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД" за 2014 рiк. Голосували: "за" _ 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. По другому питанню порядку денного "Затвердження рiчного звiту товариства" вирiшили затвердити баланс ПРАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд" на 31 грудня 2014 року та звiт про фiнансовi результати ПРАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд" за 2014 рiк. Голосували: "за" _ 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. По третьому питанню порядку денного "Розподiл та визначення напрямкiв використання отриманого в 2014 роцi прибутку (покриття збиткiв)" вирiшили покрити збиток за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.Фiнансовим результатом дiяльностi товариства в 2014 роцi є збиток в сумi 19,8 тис. грн. Голосували: "за" _ 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. По четвертому питанню порядку денного "Переобрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради" вирiшили 1) припинити повноваження всiх членiв наглядової ради ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд" - Бондаря Юрiя Пилиповича, Ходаковської З.В. та ПрАТ "РЕНОМЕ"; 2) визначити новий склад наглядової ради ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"в кiлькостi 2 (двох) членiв; 3) обрати до нового складу наглядової ради ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд" Ходаковську З.В. i ПрАТ "РЕНОМЕ"; 4) не виплачувати винагороду за виконання членами наглядової ради їх функцiй; 5) встановити строк дiї договорiв з членами наглядової ради - до 31 грудня 2018 року з автоматичним продовженням на кожен наступний рiк у випадку вiдсутностi заперечень сторiн; 6) уповноважити директора ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд" Петрука В.Б. на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. Голосували: "за" _ 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. По п'ятому питанню порядку денного "Попереднє схвалення значних правочинiв" вирiшили схвалити значнi правочини, якi можуть бути вчиненi Приватним акцiонерним товариством "Здолбунiвсiльгосприббуд" в особi директора або уповноважених ним осiб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинiв у передбачених статутом товариства випадках i з дотриманням наступної граничної вартостi: 1) договори про продаж основних засобiв за цiною, нижчою вiд балансової, та товарiв, робiт, послуг за цiною, нижчою вiд собiвартостi (закупiвельної цiни) - на суму, що не перевищує еквiвалент 500.000,00 EUR (п'ятисот тисяч євро) за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент укладення договору; 2) договори про безоплатне вiдчуження основних засобiв, товарiв, виконання робiт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числi дарування сувенiрiв дiловим партнерам, прийом делегацiй iнвесторiв) - на суму, що не перевищує еквiвалент 1.000,00 EUR (однiєї тисячi євро) за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент укладення договору; 3) договори про продаж основних засобiв, товарiв, виконання робiт та надання послуг за цiною, що перевищує балансову вартiсть, собiвартiсть чи закупiвельну цiну - без обмеження сумою; 4) кредитнi договори - за ставкою, що не перевищує ставку Нацiонального банку України на момент укладення договору бiльше, нiж у 10 разiв, без обмеження сумою; 5) договори про придбання обладнання, транспорту, iнших основних засобiв, проектних, будiвельних, монтажних та iнших робiт, послуг, iншi договори, спрямованi на налагодження чи розширення виробництва - без обмеження сумою; 6) договори застави основних засобiв - без обмеження сумою; 7) iнвестицiйнi договори, договори, предметом яких є цiннi папери - без обмеження сумою; 8) здiйснення банкiвських переказiв та iнших фiнансових операцiй на пiдставi договорiв, схвалених цим рiшенням - без обмеження сумою; 7) здiйснення банкiвських переказiв в iнших випадках - на суму, що не перевищує еквiвалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент здiйснення переказу. Голосували: "за" _ 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: загальнi збори акцiонерiв вiдбулися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.