ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 
Дата розміщення: 14.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Петрук Віталій Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 372920, 18.03.1998, Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області
4) рік народження*** 1981
5) освіта*** Вища юридична, Нацiональна юридична академiя iм.Я.Мудрого
6) стаж роботи (років)*** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ВАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд", юрисконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2006, безстроково (Статутом термін повноважень директора не визначено)
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно штатного розпису. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод (зокрема по даній посадовій особі) не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади за останні 5 років: директор ПрАТ "Здолбунівсільгосприббуд". Є фізичною особою - підприємцем. Також працює на посаді директора в ТОВ "САНЛАЙТ і К"(м.Київ вул. Щербаківського, 59).


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ходаковська Зоя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 403962, 26.03.1998, Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй областi
4) рік народження*** 1958
5) освіта*** вища економічна
6) стаж роботи (років)*** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПрАТ "Реноме", член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2016, на 3 роки (згідно з вимогами чинного законодавства України).
9) опис Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента визначенi Статутом. Займає посаду члена Наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ", мiсцезнаходження:м.Рiвне, вул.Костромська, 25. Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня. Рішення про обрання (продовження терміну дії повноважень на наступний термін - 3 роки (до 31.12.2019 року)) на посаду члена Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів 26.04.2016 р. (протокол № 01-2016 від 26.04.2016 року). На цих зборах було прийнято також рішення про визначення нового складу наглядової ради в кількості одноосібного члена наглядової ради. Посади протягом останніх 5 років: Голова Наглядової ради ПрАТ "Здолбунівсільгосприббуд", член Наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ".


1) посада* Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Богонiс Олександр Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 510658, 17.12.1998, Сарненським РВ УМВС України в Рiвненськiй області
4) рік народження*** 1976
5) освіта*** вища юридична
6) стаж роботи (років)*** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПрАТ "Реноме", юрист
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2006, безстроково (Статутом термін повноважень Ревізійної комісії не визначено)
9) опис Винагорода в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi у натуральнiй формi. Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента визначенi Статутом товариства. Займає посаду юриста ПрАТ "РЕНОМЕ", мiсцезнаходження:м.Рiвне, вул.Костромська, 25. Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі)за звiтний перiод не було. Попередні посади за останні 5 років: ПрАТ "Здолбунівсільгосприббуд", Голова Ревізійної комісії; ПрАТ "РЕНОМЕ", юрист; директор ТОВ "РІВНОБУД" (м.Рівне, вул. Костромська, 25); директор ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОЕКТ" (м.Рівне, вул. Костромська, 25).


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хвостова С.А.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** д/н
5) освіта*** д/н
6) стаж роботи (років)*** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2006, безстроково (Статутом термін повноважень Ревізійної комісії не визначено).
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Не перебуває в трудових відносинах з емітентом. Емітент не володіє інформацією ,щодо загального трудового стажу посадової особи. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоду наоприлюднення інформації щодо дати народження, освіти, попередньої посади та щодо посад на інших підприємствах, Хвостова С.А. не надала. Попередні посади за останні 5 років: ПрАТ "Здолбунівсільгосприббуд", член Ревізійної комісії. Акціями емітента не володіє.


1) посада* Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Матвійчук Петро Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СР, 272517, 07.08.1997, Здолбунівським РВ УМВС
4) рік народження*** д/н
5) освіта*** д/н
6) стаж роботи (років)*** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2006, безстроково (Статутом термін повноважень Ревізійної комісії не визначено)
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Не перебуває в трудових відносинах з емітентом. Емітент не володіє інформацією, щодо загального трудового стажу посадової особи. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоду на оприлюднення інформації щодо дати народження, освіти, попередньої посади та щодо посад на інших підприємствах Матвійчук П.О. не надав.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорПетрук Вiталiй БорисовичСР, 372920, 18.03.1998, Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй областi000000
Голова Наглядової радиХодаковська Зоя ВолодимирiвнаСР, 403962, 26.03.1998, Рiвненським МВ УМВС України в Рiвненськiй областi32007018.49102342320070000
Голова Ревiзiйної комiсiїБогонiс Олександр МихайловичСР, 510658, 17.12.1998, Сарненським РВ УМВС України в Рiвненськiй областi95230855.0165574952308000
Член Ревiзiйної комiсiїХвостова С.А.д/н, д/н, д/н000000
Член Ревiзiйної комiсiїМатвiйчук Петро ОлександровичСР, 272517, 07.08.1997, Здолбунiвським РВ УМВС1000.0058100000
Усього 1272478 73.513358 1272478 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.