ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 
Дата розміщення: 14.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту директора, звiту ревiзiйної комiсiї. 2. Затвердження рiчного звiту товариства. 3. Визначення напрямкiв використання прибутку товариства (покриття збиткiв). 4. Переобрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 5. Попереднє схвалення значних правочинiв. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: пропозицiй щодо скликання позачергових зборiв акцiонерiв не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту директора, звiту ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк Голосували: "за" - 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Змiст прийнятого рiшення: затвердити звiти наглядової ради, директора та ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд" за 2015 рiк. 2. Затвердження рiчного звiту товариства Голосували: "за" - 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Змiст прийнятого рiшення: затвердити рiчний звiт ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд" у складi балансу на 31 грудня 2015 року та звiту про фiнансовi результати за 2015 рiк. 3. Визначення напрямкiв використання отриманого в 2015 роцi прибутку (покриття збиткiв) Голосували: "за" - 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Змiст прийнятого рiшення: спрямувати прибуток вiд дiяльностi товариства в 2015 роцi у сумi 311,7 тис. грн. на поповнення обiгових коштiв, придбання основних засобiв та проведення розрахункiв з кредиторами. 4. Переобрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради Голосували щодо припинення повноважень дiючого складу наглядової ради ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд": "за" - 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голосували щодо встановлення нового кiлькiсного складу наглядової ради ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд": "за" - 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голосували щодо обрання нового складу наглядової ради ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд": Найменування або прiзвище, iм'я, по-батьковi кандидата Кiлькiсть осiб, що взяли участь у голосуваннi Кiлькiсть голосiв, поданих за кандидата Ходаковська Зоя Володимирiвна 3 1 289 687 Голосували щодо вiдсутностi винагороди члену наглядової ради, встановлення строку дiї договору з членом наглядової ради, надання директору ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд" повноважень на пiдписання договору з членом наглядової ради: "за" - 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Змiст прийнятого рiшення: 1. Припинити повноваження всiх членiв наглядової ради ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд" - Ходаковської З.В. та ПрАТ "РЕНОМЕ". 2. Визначити новий склад наглядової ради ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд" в кiлькостi одноосiбного члена наглядової ради . 3. Обрати до нового складу наглядової ради ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд" Ходаковську Зою Володимирiвну. 4. Не виплачувати винагороду за виконання членом наглядової ради його функцiй; 5. Встановити строк дiї договору з одноосiбним членом наглядової ради - до 31 грудня 2019 року з автоматичним продовженням на кожен наступний рiк у випадку вiдсутностi заперечень сторiн; 6. Уповноважити директора ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд" Петрука В.Б. на пiдписання договору з членом наглядової ради. 5. Попереднє схвалення значних правочинiв Голосували: "за" - 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Змiст прийнятого рiшення: схвалити значнi правочини, якi можуть бути вчиненi Приватним акцiонерним товариством "Здолбунiвсiльгосприббуд" в особi директора або уповноважених ним осiб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинiв у передбачених статутом товариства випадках i з дотриманням наступної граничної вартостi: 1) договори про продаж основних засобiв за цiною, нижчою вiд балансової, та товарiв, робiт, послуг за цiною, нижчою вiд собiвартостi (закупiвельної цiни) - на суму, що не перевищує еквiвалент 500.000,00 EUR (п'ятисот тисяч євро) за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент укладення договору; 2) договори про безоплатне вiдчуження основних засобiв, товарiв, виконання робiт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числi дарування сувенiрiв дiловим партнерам, прийом делегацiй iнвесторiв) - на суму, що не перевищує еквiвалент 1.000,00 EUR (однiєї тисячi євро) за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент укладення договору; 3) договори про продаж основних засобiв, товарiв, виконання робiт та надання послуг за цiною, що перевищує балансову вартiсть, собiвартiсть чи закупiвельну цiну - без обмеження сумою; 4) кредитнi договори - за ставкою, що не перевищує ставку Нацiонального банку України на момент укладення договору бiльше, нiж у 10 разiв, без обмеження сумою; 5) договори про придбання обладнання, транспорту, iнших основних засобiв, проектних, будiвельних, монтажних та iнших робiт, послуг, iншi договори, спрямованi на налагодження чи розширення виробництва - без обмеження сумою; 6) договори застави основних засобiв - без обмеження сумою; 7) iнвестицiйнi договори, договори, предметом яких є цiннi папери - без обмеження сумою; 8) здiйснення банкiвських переказiв та iнших фiнансових операцiй на пiдставi договорiв, схвалених цим рiшенням - без обмеження сумою; 9) здiйснення банкiвських переказiв в iнших випадках - на суму, що не перевищує еквiвалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент здiйснення переказу. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: загальнi збори акцiонерiв вiдбулися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.