ПрАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"

Код за ЄДРПОУ: 05527640
Телефон: 0362-69-34-50
e-mail: uristkom@renome.rovno.ua
Юридична адреса: 35705, Україна, Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Мартинівка, 14а
 
Дата розміщення: 14.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗДОЛБУНIВСЬКЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД" за ЄДРПОУ 05527640
Територія   за КОАТУУ 5622610100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб 1    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 35705 Рiвненська область Здолбунiвський мiсто Здолбунiв вул. Мартинiвка, 14а (0362) 69-34-00

1. Баланс
на 31.12.2016

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 1106.4 1205.9
первісна вартість 1011 1705.2 1805.2
знос 1012 (598.8) (599.3)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1106.4 1205.9
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 2 2.4
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.2 0.1
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 18.3 15.2
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3.5 2.7
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 24 20.4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1130.4 1226.3


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 432.7 432.7
Додатковий капітал 1410 516.8 516.8
Резервний капітал 1415 830.3 830.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -714.3 -624.5
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 1065.5 1155.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 23.6 15.1
розрахунками з бюджетом 1620 13.4 6.7
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0 0
розрахунками з оплати праці 1630 2.3 2.4
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 25.6 46.8
Усього за розділом III 1695 64.9 71
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 1130.4 1226.3

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Петрук Віталій Борисович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Посада відсутня